Üdvözöljük weboldalunkon!

Üdvözöljük a korszerű és hatékony közlekedési e-learning tananyagokat és képzésmenedzsment rendszert fejlesztő, alkalmazó és forgalmazó E-Educatio Információtechnológia Zrt. honlapján.

Cégünk elsődleges célkitűzése, hogy a járművezetők kategóriás és szaktanfolyami képzései elméleti részének elvégzését korszerű és hatékony e-learning tananyagok segítségével tegye lehetővé. Az 1988. évi I. törvény, a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet és a 24/2005. (IV. 21.) GKM  rendelet együttesen lehetőséget biztosít az előírásoknak és feltételeknek megfelelő digitális tananyagok és a zárt rendszerű távoktatási keretrendszerek alkalmazására a képzőszerveknél. A cégünk szakértői csapata által elkészített tananyagok valamint a keretrendszer rendelkeznek a szükséges hatósági akkreditációval.

A tananyagokat a hazai járművezető-képzésben több évtizedes tapasztalattal rendelkező közlekedési szakértői csoport hívta életre, szoros együttműködésben egy didaktikai szakemberekből, tudományos munkatársakból és multimédiás tartalomfejlesztőkből álló csapattal, ami garanciát jelent a tananyagok magas színvonalára úgy szakmailag, mint módszertanilag.

Szolgáltatásainkkal a tanteremben tanuló járművezető jelölteket is támogatjuk, akik a hatósági vizsgára felkészítő tesztjeinket, vagy akár a teljes akkreditált e-learning tananyagainkat is igénybe vehetik.

Kategóriás és szaktanfolyami tananyagaink, valamint vizsgafelkészítőink  szerződött partnereinken  keresztül jutnak el a tanulókhoz. Elektronikus távoktatási termékeinket 2015 óta az edukresz-logo-fekete_kek_kicsi márkanév alatt forgalmazzuk.

Cégünk számára komoly szakmai elismerést jelent, hogy – ugyancsak 2015-től – a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött együttműködési megállapodás keretében a legtöbb vezetői engedély kategória hatósági elméleti vizsgáján az általunk megalkotott és tananyagainkban, vizsgafelkészítőinkben is használt kérdéseket alkalmazzák a jelöltek tudásának felmérésére.

E-Educatio Információtechnológia Zrt.

 

 

 


Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsának 2015. október 8-án kelt végzésének rendelkező része:

 

“A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (1117 Budapest, Aliz utca 1. B. ép. III. em; eljáró ügyvéd: dr. Bán Gergely) által képviselt Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete (2030 Érd, Tekercselő u. 17.) és a szintén a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda által képviselt E-Educatio Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

 Az eljáró versenytanács a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete és az E-Educatio Információtechnológia Zrt. eljárás alá vontakkal szemben az eljárást megszünteti az általuk vállalt alábbi kötelezettségek egyidejű előírásával:

I. Az eljáró versenytanács Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete számára az alábbi kötelezettségvállalások teljesítését írja elő:

a, A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy az autósiskolák, valamint a szakoktatói, iskolavezetői és vizsgabiztosi etikai (magatartási) kódexeiben („Etikai Kódexek”) foglalt, a gépjárművezető gyakorlati oktatás során az autósiskola által a szakoktatóknak fizetendő minimális vállalkozói óradíjakra vonatkozó, 2013. december 17. napjától felfüggesztett iránymutatást tartalmazó rendelkezéseket a jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Etikai Kódexekből véglegesen törli.

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségének való megfelelést az Etikai Kódexek módosított szövegének valamint a módosításokról szóló, a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete elnökségének döntéséről szóló jegyzőkönyv megküldésével igazolja a Gazdasági Versenyhivatal részére a módosítástól számított 15 napon belül.

b, A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy működése során nem fejt ki semmilyen formában a gépjárművezetői képzés piacán érvényre jutó árak befolyásolására irányuló tevékenységet.

c, A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a döntés rendelkező részét változatlan formában, valamint a döntés teljes szövegére mutató linket a vvww.szakoe.hu honlapjának fő oldalán 12 hónapon keresztül folyamatosan megjeleníti, valamint erről a vele kapcsolatban álló szakoktatókat, a képzőszervek vezetőit és tanulókat e-mailben értesíti.

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségének való megfelelést az alábbi módon igazolja:

(i) a jelen végzés rendelkező részét változatlan formában megjelenítő, valamint a döntés teljes szövegére mutató link honlapon történő közzétételét megjelenítő internetes weblap vonatkozó tartalmát havonta egy alkalommal lementi, amely mentéseket a 12 hónapos időszak leteltét követően CD lemezen tárolva benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére,

(ii) a kiküldött e-maileket – az e-mailek elküldésének dátumát feltüntetve – CD lemezen lementi, amelyet e-mailek elküldésétől számított 15 napon belül benyújt a Gazdasági Versenyhivatal részére.

 II. Az eljáró versenytanács az E-Educatio Információtechnológia Zrt. számára az alábbi kötelezettségvállalások teljesítését írja elő:

a, Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a szerződési rendszerébe tartozó általános szerződési feltételeinek („ÁSZF”) a SZAKOE Etikai Kódexeire vonatkozó, 2013. december 17. napjától felfüggesztett valamennyi rendelkezését a jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a releváns dokumentumaiból véglegesen törli.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a jelen kötelezettségének való megfelelést az ÁSZF módosított szövegének és releváns dokumentumainak megküldésével igazolja a Gazdasági Versenyhivatal részére a módosítástól számított 15 napon belül.

b, Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy azon szerződéses partnereit, akikkel 2013. december 17. előtt kötött szerződést, ÁSZF-jének fentiek szerinti módosításától számított 15 napon belül postai úton értesíti arról, hogy az ÁSZF szövege megváltozott és abból törlésre kerültek a SZAKOE Etikai Kódexeire vonatkozó rendelkezések.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. ezen vállalását az utolsó levél kiküldését követő 15 napon belül oly módon teljesíti, hogy elektronikusan becsatolja a Gazdasági Versenyhivatal részére azon szerződéses partnerei listáját, akik vele 2013. december 17. napja előtt kötöttek szerződést, valamint az ÁSZF megváltozásáról a listázott szerződéses partnerei részére megküldött levelek elektronikus másolatát, továbbá a kapcsolódó, kiküldéseket igazoló postaküldemények feladójegyzékének másolatát.

c, Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy működése során a saját árai meghatározásától eltekintve nem fejt ki semmilyen formában a gépjárművezetői képzés piacán érvényre jutó árak befolyásolására irányuló tevékenységet.

d, Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a döntés rendelkező részét változatlan formában, valamint a döntés teljes szövegére mutató linket a wvvw e-educatio.hu honlapjának fő oldalán 12 hónapon keresztül folyamatosan megjeleníti valamint erről a vele kapcsolatban álló szakoktatókat, a képzőszervek vezetőit és tanulókat e-mailben értesíti.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a jelen kötelezettségének való megfelelést az alábbi módon igazolja:

(i) a jelen végzés rendelkező részét változatlan formában megjelenítő, valamint a döntés teljes szövegére mutató link honlapon történő közzétételét megjelenítő internetes weblap vonatkozó tartalmát havonta egy alkalommal lementi, amely mentéseket a 12 hónapos időszak leteltét követően CD lemezen tárolva benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére,

(ii) a kiküldött e-maileket – az e-mailek elküldésének dátumát feltüntetve – szintén CD lemezen lementi, amelyet az e-mailek elküldésétől számított 15 napon belül benyújt a Gazdasági Versenyhivatal részére.

 A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.”

 

Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsának 2015. október 8-án kelt végzésének teljes szövege